Disclaimer

Disclaimer

Op toegang tot en gebruik van de website van ACA IT-Solutions zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Copyright © ACA IT-Solutions BV 2022. Alle rechten voorbehouden.

De op deze website getoonde informatie wordt door ACA IT-Solutions met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. ACA IT-Solutions verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ACA IT-Solutions worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ACA IT-Solutions B.V. en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna ACA IT-Solutions, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Merken
Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ACA IT-Solutions. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

ACA IT-Solutions, noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele- of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site.

Hoewel ACA IT-Solutions ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor jou interessante sites, betekent dit niet dat ACA IT-Solutions verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type en versie), de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Hoewel ACA IT Solutions alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ACA IT Solutions niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Wanneer je contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals je naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die je ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om j e verzoek te kunnen beantwoorden. De beheerder van de gegevens is ACA IT-Solutions, Beukenlaan 40-50, 5651 CD Eindhoven, Nederland.

Op alle geleverde producten en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ACA IT-Solutions van toepassing.